SIFOs Undersökning av Spel på Internet

Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel på Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006.

Målgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i åldern 18 år och äldre, boende i hela landet. Intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. Antal genomförda intervjuer är 2920.

Följande frågor ställdes:

 • Har du under de senaste tre månaderna satsat pengar på spel över Internet? Frågan är en s.k. filterfråga och de som har svarat ja på frågan har fått följande frågor:
  • Hur många gånger har du satsat pengar på någon spelsajt under de senaste tre månaderna?
  • Vilka av följande spelsajter har du spelat på under de senaste tre månaderna?
  • Har du konton hos en eller flera spelsajter?
  • Hur mycket pengar har du spelat för över Internet de senaste tre månaderna?
  • Vilka av följande typer av spel över Internet har du satsat pengar på under de senaste tre månaderna?

Sammanfattning

 • En tredjedel (33 %) av spelarna har under de senaste tre månaderna spelat för mellan 1-300 kronor. 15 % har spelat för över 1500 kronor. Det genomsnittliga beloppet man spelat för är 1267 kronor (genomsnittet i förra mätningen var 3290 kronor)
 • Den spelsajt som man i klart störst utsträckning har spelat på under de senaste tre månaderna är svenskaspel.se (64 %). Därefter följer atg.se. och utländska spelsajter. Andelen för svenskaspel.se har ökat från 51 % i våras till 64 % nu.
 • Under de senaste tre månaderna har 40 % av spelarna satsat pengar på någon spelsajt mellan 1 och 6 gånger. 28 % har satsat pengar mellan 7 och 20 gånger och 17 % har satsat pengar över 20 gånger. Det genomsnittliga antalet är 16 gånger (genomsnittet i förra mätningen var 22).
 • Hälften (51 %) har konto hos en spelsajt och 32 % har konton hos fler spelsajter.
 • 7 % av de tillfrågade, i åldern 18 år och äldre, uppger att de har satsat pengar på spel över Internet under de senaste tre månaderna. Det är klart fler män (12 %) än kvinnor (3 %) som spelar över Internet. Vidare spelar de yngre mer än de äldre.
 • Poker är den typ av spel över Internet som de flesta (41 %) satsat pengar på under de senaste tre månaderna, följt av sportspel (35 %), Lotto/Vikinglotto/Keno (28 %) och Trav/Galopp (22 %).

Det är väsentligt att komma ihåg att de angivna värdena är ungefärliga. Osäkerhetsmarginalen innebär att det är felaktigt att tro att siffrorna från ett stickprov är exakt desamma som skulle erhållits om hela befolkningen besvarat frågan.

Lägsta Bud Auktioner Olagliga

Det har under vintern startats verksamheter på Internet där allmänheten mot en insats tillåts bjuda på olika varor och tjänster där det lägsta unika budet vinner. Frågan som Lotteriinspektionen frågar sig är om dessa lägsta bud auktioner omfattas av lotterilagen.

Enligt 3 § lotterilagen (1994:1000) avses med lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få bl.a. genom gissning och liknande förfaranden. Vid bedömningen om en verksamhet utgör lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

Lotteriinspektionen finner att arrangemang vilka innebär att saker/föremål auktioneras ut till den som lagt det lägsta unika budet inte utgör auktion i egentlig mening.

Lotteriinspektionen konstaterar att i ”Lägsta bud-auktioner” kan en deltagare få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom att gissa på ett krontal. Huruvida insats erlagts, antalet bud begränsats eller budet i sig är begränsat saknar betydelse enligt Lotteriinspektionens mening. Lotteriinspektionen finner således att ”Lägsta bud-auktioner” till sin allmänna karaktär är sådana att de utgör lotteri och inte auktion.

Pokerspel på Restaurang

Det har på senaste tiden dykt upp frågor om pokerspel på restaurang. Krögare har fått erbjudanden att ”låna ut” sin restaurang för en pokerturnering eller att en entreprenör vill hyra in sig. Man talar om slutet sällskap, inga penningvinster etc. Det kan konstateras att en tillståndshavare inte kan frånhända sig sin restaurang och allt som försiggår där, även olika typer av arrangemang, är han ansvarig för.

Ifråga om själva pokerspelets laglighet skriver Lotteriinspektionen:

Information om Poker

Kortspel omfattas av lotterilagens 3 § om det anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte. Lotterilagen är en förbudslag vilket innebär att det krävs tillstånd att anordna de lotterier som omfattas av lagen. Att anordna sådana lotterier utan tillstånd är straffbart.

Vad menas då med allmänheten i lotterilagen? Enligt 1 § andra stycket lotterilagen skall ett lotteri anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Att arrangera poker i en pokerförening går alltså inte, eftersom det då är en sammanslutning som har till uppgift att anordna lotteri. Däremot är det förstås tillåtet att spela poker i hemmet med sina vänner. Detta uttrycks på juristspråk så, att man endast får anordna poker för en liten och sluten krets, med påvisbar gemenskap som inte har med pokerspelandet att göra.

Vad betyder uttrycket annars i förvärvssyfte? Lotterilagen tillämpas som sagt på lotteri som anordnas i förvärvssyfte. Med förvärvssyfte menas att spelverksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster. Det innebär att även om man uppfyller kraven på en liten och sluten krets är det inte tillåtet att arrangera pokerspel i syfte att tjäna pengar på det.

Det spelar ingen roll till vilket ändamål pengarna skall användas. Även om förtjänsten skulle bestå i ökad försäljning av mat och dryck eller liknande, eller om anordnandet av pokerspelet på något annat sätt gynnar annan verksamhet som anordnaren driver, omfattas man alltså av begreppet förvärvssyfte.

Kan man få tillstånd att anordna poker? Som nämnts ovan krävs tillstånd för att anordna lotteri. Tillstånd att anordna kortspel kan enligt 34 § lotterilagen endast ges om värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 basbelopp (ca 65 kr) och värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 basbelopp (ca 100 kr).

Dessutom skall verksamheten anses kunna bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Med tanke på spelreglerna för poker går det således inte att få tillstånd att anordna pokerspel om pengar.

Spel och Spelberoende i Sverige

Rapporten Spel och spelberoende i Sverige är en översättning och lätt bearbetning för svenska läsare av forskningsrapporten Gambling and Problem Gambling in Sweden, Report No. 2 of the National Institute of Public Health Series on Gambling.

Rapporten är skriven av Sten Rönnberg, Rachel Volberg, Max Abbott, Lamar Moore, Anders Andrén, Ingrid Munck, Jakob Jonsson, Thomas Nilsson och Ove Svensson (Medlemmar av International Gambling Research Team of Sweden)

Sammanfattning

Det viktigaste syftet med den här studien var att ta reda på omfattningen av spelrelaterade problem i Sverige och därmed ge en grund för fortsatta undersökningar om utvecklingen av problemen med spel i framtiden i vårt land. Ett annat mål var att identifiera de slags spel som medför de största problemen.

Ett slumpmässigt urval av personer boende i Sverige och i åldern 15-74 år (urvalet var 9.917 personer, av vilka 7.139 personer, dvs. 72%, svarade), intervjuades mellan november 1997 och februari 1998 om vilka slags spel de hade spelat, de pengar de hade gett ut på spel och vilka spelrelaterade problem de hade upplevt. Resultaten av studien är viktiga för att dokumentera de effekter spelandet i Sverige medför, och studien utgör ett viktigt underlag för framtida undersökningar liksom för politik på spelområdet i Sverige.

En andra del av studien har bestått av djupintervjuer med ett stort urval spelare med problem och en lika stor slumpmässigt uttagen grupp från den allmänna befolkningen. På grundval av svaren har en databas byggts upp. Genom bearbetning av denna kommer man att få en djupare belysning av de frågor som den första undersökningen reste. Resultat av den andra delen av undersökningen beräknas kunna presenteras under år 2002.

Några huvudresultat

 • 95% av befolkningen uppgav sig någon gång ha satsat pengar på spel. Det höga deltagandet i någon form av spel är högre än det man funnit i motsvarande studier i USA. Det är jämförbart med de höga tal för att någon gång ha prövat att spela som kommit fram i undersökningar från Australien, Nya Zeeland och Kanada. Vi är alltså pigga på att pröva på att spela i Sverige .
 • De spel flest svenskar någon gång spelat är lotter av olika slag (skraplotter, penninglotter, lokala lotteriers, bingolotto, etc.), tips eller att spela på spelautomater (varuspelsautomater, värdeautomatspel, t. ex. Jack Vegas, förströelsespel). Från hälften till över tre fjärdedelar av befolkningen har prövat på något av den sortens spel någon gång i sitt liv.
 • I medeltal uppgav de svarande att de satsat 194 kronor under den senaste månaden på sitt spelande. Detta medeltal av satsade pengar under en månad är lägre än det man funnit i de flesta liknande undersökningar i de andra länder där sådana undersökningar har gjorts. Vi är alltså pigga på att pröva, men vi är också försiktiga med våra utlägg, skulle man kanske kunna sammanfatta resultaten om hur vi spenderar pengar på spel.
 • Mellan 147.706 (2,3%) och 199.082 (3,1%) personer 15-74 år boende i Sverige 1997 kan klassificeras som ha varit problemspelare någon gång i sitt liv. Ytterligare mellan 61.009 (0,95%) och 93.119 (1,45%) av personer 15-74 år kan klassificeras som att ha varit sannolika patologiska spelare någon gång i sitt liv.
 • Mellan 70.642 (1,1%) och 109.174 (1,7%) personer 15-74 år som bodde i Sverige 1997 kan klassificeras som akuta problemspelare och ytterligare mellan 25.688 (0,4%) och 51.376 (0,8%) kan klassas som troliga patologiska spelare.
 • I de lagliga fomerna av spel är den aktuella prevalensen av spelproblem högst bland dem som spelat under det senaste året på restaurangkasinon, tips, hästar, automatspel eller bingo. Spelproblem är också vanliga i flera slag av illegala spel, däribland kortspel (utanför restaurangkasinon), förströelsespel och olika s.k. skicklighetsspel.
 • I Sverige är den ålder i vilken spelare med problem har börjat spela låg jämfört med en del andra länder. Man kan alltså misstänka att avsaknaden av åldersgränser samt bristande respekt för de åldersgränser som finns särskilt drabbar ungdomar som utvecklar spelberoende.
 • En spelare som någon gång haft spelproblem är med större sannolikhet man, under 45 år, född utomlands, boende i storstad, ogift eller boende med minderåriga i sitt hushåll enligt vår undersökning. Problemspelare är med större sannolikhet också mer lågutbildade än spelare utan problem.
 • Problemspelare har med större sannolikhet under den senaste veckan spelat på olika former av legala spel,inklusive tips, hästspel, reataurangkasinon och automatspel. Problemspelare spenderar också mer än spelare utan spelproblem på många olika former av spel. Skillnaderna mellan problemspelare och spelare utan problem är dock störst beträffande hästspel, spel kopplade till sportutfallsspel (tips, oddset, etc.), restaurang-kasinon och kortspel som inte sker på kasinon.
  Problemspelare har med större sannolikhet varit oroliga för sitt spelande. De tenderar att anse att någon av eller båda deras föräldrar haft spelproblem. De kännetecknas av att de tillbringar mer än tre timmar med spel när de spelar. De har med större sannolikhet förlorat 300 kronor eller mer på spel under en dag. Problemspelare i Sverige är också med större sannolikhet oroliga för sin hälsa och sina hemförhållanden.

Rekommendationer för framtiden

Stöd och hjälp i olika former bör utvecklas för att förebygga och behandla problem med spel. En rad åtgärder behövs. Det är åtgärder för att både minska och förebygga nu förekommande problem med spel. Om den legala formen av spel i Sverige tillåts växa och innefatta storstadskasinon är stora insatser än angelägnare.

Det handlar om primärpreventiva insatser i form av t. ex. utbildning av vårdpersonal, utvecklande av självhjälpsmaterial för spelare med problem, hjälp och upplysning till spelares anhöriga och närstående, stöd till föreningar för spelberoende, allmän folkupplysning om riskerna för spelberoende, arbete inom den svenska spelindustrin för att utveckla mindre skadliga spel och ett ansvarsfullt spelande överhuvudtaget.

Men det handlar också om sekundärpreventiva insatser avsedda att hjälpa dem som drabbats av spelproblem och dem närstående så tidigt som möjligt. Här är en telefonhjälplinje och utbyggnad av kompetens och resurser för korttidshjälp åt spelberoende i tidigt skede i kommunerna viktiga inslag.

Det kommer med det planerade utökade spelandet i Sverige att produceras ständigt nya grupper av svårt patologiska spelare som inte kan förväntas bli hjälpta med sekundärpreventiva insatser utan kommer att kräva mer omfattande behandlingsinsatser av det slag som brukar kallas tertiärpreventiva. Sådana insatser kan komma att kräva långtidsbehandling inom institutioner eller mycket kompetenskrävande korttidsbehandling i form av öppenvård samt stöd för de drabbade i åratal. Det är viktigt i utformningen av politiken på området att prevention av problemen prioriteras så att risken för att många personer hamnar i behov av omfattande och dyra hjälpinsatser minskas.

Centralt för mycket av detta arbete med att förebygga och minska skadorna av spel är att det finns personer i vårt land med kompetens och kunskaper på området. Därför måste fortsatt oberoende universitetsförankrad forskning och forskningsförankring av upplysnings- och utbildningsarbete på området utgöra de viktigaste grunderna.

Skärpta Kunskapskrav på Anordnare av Restaurangkasino

Yttrande till Finansdepartementet över förslag till särskilda krav på erfarenhet och kunskap för anordnare av restaurangkasinoverksamhet.

Restaurangkasinoverksamhet, dvs. roulettespel, kortspel (bland annat Black Jack) och tärningsspel, bedrivs på ett tusental restauranger i Sverige. Både insatser och vinster är begränsade och avsikten är att restaurangkasino ska vara en del av nöjesutbudet. Omsättningen uppgår till cirka en miljard kronor.

Statens folkhälsoinstitut stödjer förslaget om skärpta utbildningskrav för anordnare av restaurangkasinoverksamhet.

Statens folkhälsoinstitut anser att:

 • restaurangkasinon kan utgöra en fara för personer som är spelberoende eller riskerar att bli det.
 • värdeautomater och spel via Internet kan utgöra en större risk än bordsspel, där croupieren eller dealern kan uppmärksamma om någon är uppenbart spelberoende.
 • de som möter spelarna, dvs. croupierer och dealers, restaurangägare och serveringsansvariga på de aktuella restaurangerna ska ha grundläggande utbildning om spelberoende.

Nätpoker Innebär Stora Risker för Spelberoende

Statens folkhälsoinstitut avråder regeringen från att ge Svenska Spel tillstånd för nätpoker och andra internetbaserade spel. Forskning visar att nätpoker och andra spel om pengar på Internet ökar risken för problematiskt spelande, säger Statens folkhälso-institut i ett yttrande till regeringen.

Spelen är lättillgängliga, snabba och anonyma. De är konstruerade med ett antal funktioner, som t ex pregnanta synintryck och snabba bildväxlingar, vilket bidrar till att spelaren lätt kan gå in i ett tillstånd av hög koncentration.

En forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut visar bl.a att:

 • Poker på Internet är ett spel som lockar spelaren att överskatta betydelsen av den egna skickligheten.
 • Betoningen på skicklighet attraherar nya grupper som inte spelat spel om pengar tidigare.
 • Poker på Internet är ett högriskspel för utveckling av spelberoende och att personer som har psykiska problem är särskilt utsatta.

Spel på Internet lockar främst unga personer. En studie av World Internet Institute visar att det är unga män (18-24 år) som använder Internet mest. Unga personer använder Internet socialt och interaktivt via email och i chattrum. Spelsajterna som finns idag har liknande funktioner.

Stödlinjen för spelberoende har noterat ett ökat antal samtal från unga som anger poker på Internet som ett problemspel. Huvuddelen av pokerspelarna var yngre än 25 år, samtliga var män och många hade inte spelat andra spel regelbundet tidigare.

Information om Poker & Tillstånd

Kortspel omfattas av lotterilagens 3 § om det anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte.

Lotterilagen är en förbudslag vilket innebär att det krävs tillstånd att anordna de lotterier som omfattas av lagen. Att anordna sådana lotterier utan tillstånd är straffbart.

Vad menas då med allmänheten i lotterilagen? Enligt 1 § andra stycket lotterilagen skall ett lotteri anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Att arrangera poker i en pokerförening går alltså inte, eftersom det då är en sammanslutning som har till uppgift att anordna lotteri. Däremot är det förstås tillåtet att spela poker i hemmet med sina vänner. Detta uttrycks på juristspråk så, att man endast får anordna poker för en liten och sluten krets, med påvisbar gemenskap som inte har med pokerspelandet att göra.

Vad betyder uttrycket annars i förvärvssyfte? Lotterilagen tillämpas som sagt på lotteri som anordnas i förvärvssyfte. Med förvärvssyfte menas att spelverksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster. Det innebär att även om man uppfyller kraven på en liten och sluten krets är det inte tillåtet att arrangera pokerspel i syfte att tjäna pengar på det.

Det spelar ingen roll till vilket ändamål pengarna skall användas. Även om förtjänsten skulle bestå i ökad försäljning av mat och dryck eller liknande, eller om anordnandet av pokerspelet på något annat sätt gynnar annan verksamhet som anordnaren driver, omfattas man alltså av begreppet förvärvssyfte.

Kan man få tillstånd att anordna poker? Som nämnts ovan krävs tillstånd för att anordna lotteri. Tillstånd att anordna kortspel kan enligt 34 § lotterilagen endast ges om värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 basbelopp (ca 65 kr) och värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 basbelopp (ca 100 kr).

Dessutom skall verksamheten anses kunna bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Med tanke på spelreglerna för poker går det således inte att få tillstånd att anordna pokerspel om pengar.

KortSpel.se Har Öppnat!

Äntligen har KortSpel.se öppnat! KortSpel.se är siten för dig som gillar kortspel och vill ha mer information om spelregler i de olika spelformerna. Denna site kommer successivt byggas ut med fler kortspelsregler. Titta gärna in i forumet på http://forum.kortspel.se/ för att diskutera olika kortspel.

Har du information om något kortspel, vanlig eller ovanligt, har du möjlighet att få den informationen publicerad på denna hemsida tillsammans med ditt namn och eventuell länk till din hemsida.

Du hittar kortspelsregler bland följande kategorier:

[?php wp_list_pages(’sort_column=menu_order&title_li=’); ?]