SIFOs Undersökning av Spel på Internet

Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel på Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006.

Målgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i åldern 18 år och äldre, boende i hela landet. Intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. Antal genomförda intervjuer är 2920.

Följande frågor ställdes:

 • Har du under de senaste tre månaderna satsat pengar på spel över Internet? Frågan är en s.k. filterfråga och de som har svarat ja på frågan har fått följande frågor:
  • Hur många gånger har du satsat pengar på någon spelsajt under de senaste tre månaderna?
  • Vilka av följande spelsajter har du spelat på under de senaste tre månaderna?
  • Har du konton hos en eller flera spelsajter?
  • Hur mycket pengar har du spelat för över Internet de senaste tre månaderna?
  • Vilka av följande typer av spel över Internet har du satsat pengar på under de senaste tre månaderna?

Sammanfattning

 • En tredjedel (33 %) av spelarna har under de senaste tre månaderna spelat för mellan 1-300 kronor. 15 % har spelat för över 1500 kronor. Det genomsnittliga beloppet man spelat för är 1267 kronor (genomsnittet i förra mätningen var 3290 kronor)
 • Den spelsajt som man i klart störst utsträckning har spelat på under de senaste tre månaderna är svenskaspel.se (64 %). Därefter följer atg.se. och utländska spelsajter. Andelen för svenskaspel.se har ökat från 51 % i våras till 64 % nu.
 • Under de senaste tre månaderna har 40 % av spelarna satsat pengar på någon spelsajt mellan 1 och 6 gånger. 28 % har satsat pengar mellan 7 och 20 gånger och 17 % har satsat pengar över 20 gånger. Det genomsnittliga antalet är 16 gånger (genomsnittet i förra mätningen var 22).
 • Hälften (51 %) har konto hos en spelsajt och 32 % har konton hos fler spelsajter.
 • 7 % av de tillfrågade, i åldern 18 år och äldre, uppger att de har satsat pengar på spel över Internet under de senaste tre månaderna. Det är klart fler män (12 %) än kvinnor (3 %) som spelar över Internet. Vidare spelar de yngre mer än de äldre.
 • Poker är den typ av spel över Internet som de flesta (41 %) satsat pengar på under de senaste tre månaderna, följt av sportspel (35 %), Lotto/Vikinglotto/Keno (28 %) och Trav/Galopp (22 %).

Det är väsentligt att komma ihåg att de angivna värdena är ungefärliga. Osäkerhetsmarginalen innebär att det är felaktigt att tro att siffrorna från ett stickprov är exakt desamma som skulle erhållits om hela befolkningen besvarat frågan.

Lägsta Bud Auktioner Olagliga

Det har under vintern startats verksamheter på Internet där allmänheten mot en insats tillåts bjuda på olika varor och tjänster där det lägsta unika budet vinner. Frågan som Lotteriinspektionen frågar sig är om dessa lägsta bud auktioner omfattas av lotterilagen.

Enligt 3 § lotterilagen (1994:1000) avses med lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få bl.a. genom gissning och liknande förfaranden. Vid bedömningen om en verksamhet utgör lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

Lotteriinspektionen finner att arrangemang vilka innebär att saker/föremål auktioneras ut till den som lagt det lägsta unika budet inte utgör auktion i egentlig mening.

Lotteriinspektionen konstaterar att i ”Lägsta bud-auktioner” kan en deltagare få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom att gissa på ett krontal. Huruvida insats erlagts, antalet bud begränsats eller budet i sig är begränsat saknar betydelse enligt Lotteriinspektionens mening. Lotteriinspektionen finner således att ”Lägsta bud-auktioner” till sin allmänna karaktär är sådana att de utgör lotteri och inte auktion.