Lägsta Bud Auktioner Olagliga

Det har under vintern startats verksamheter på Internet där allmänheten mot en insats tillåts bjuda på olika varor och tjänster där det lägsta unika budet vinner. Frågan som Lotteriinspektionen frågar sig är om dessa lägsta bud auktioner omfattas av lotterilagen.

Enligt 3 § lotterilagen (1994:1000) avses med lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få bl.a. genom gissning och liknande förfaranden. Vid bedömningen om en verksamhet utgör lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

Lotteriinspektionen finner att arrangemang vilka innebär att saker/föremål auktioneras ut till den som lagt det lägsta unika budet inte utgör auktion i egentlig mening.

Lotteriinspektionen konstaterar att i ”Lägsta bud-auktioner” kan en deltagare få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom att gissa på ett krontal. Huruvida insats erlagts, antalet bud begränsats eller budet i sig är begränsat saknar betydelse enligt Lotteriinspektionens mening. Lotteriinspektionen finner således att ”Lägsta bud-auktioner” till sin allmänna karaktär är sådana att de utgör lotteri och inte auktion.